REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest skierowany jest do 1000 osób z całej Polski, w tym:

  • 600 kobiet,
  • 400 mężczyzn.

W projekcie mogą wziąć udział osoby należące do kadry orzeczniczej sądów powszechnych w Polsce (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi), które ze względu na charakter pracy wykonują obowiązki wymagające komunikowania się ze stronami sporu pozostającymi ze sobą w konflikcie.

Termin zgłoszeń: do końca maja 2021 r.

Proces rekrutacyjny składa się z III etapów:

ETAP I – zgłoszenie się poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego. W przypadku zgłoszenia telefonicznego uzupełniony formularz należy dostarczyć do Biura Projektu (osobiście lub tradycyjną drogą pocztową).

Kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu.

ETAP II – złożenie oryginalnych dokumentów, niezbędnych do udziału w szkoleniu, w ciągu 14 dni od zgłoszenia (osobiście lub tradycyjną drogą pocztową).

Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu

ul. Św. Józefa 23/35 p. 113

87-100 Toruń

ETAP III – podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Rezygnacja z udziału w Projekcie

Na każdym etapie rekrutacji rezygnację należy zgłosić do Biura Projektu.