ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w obie strony (od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia oraz na powrót) do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego (zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze) lub kołowego jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. kwoty.

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym następuje do wysokości stanowiącej równowartość kosztu dojazdu na szkolenie najtańszym środkiem transportu publicznego na danej trasie.

Uczestnik projektu starający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do złożenia Beneficjentowi:

 1. w przypadku dojazdu środkiem komunikacji publicznej:
  •  wniosek rozliczeniowy,
  • bilety za przejazd w obie strony (oryginał) – z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia;
 2. w przypadku dojazdu samochodem prywatnym:
  •  wniosek rozliczeniowy,
  • wydruk (np. print screen) poświadczający cenę biletu ze strony przewoźnika, np. www.rozklad-pkp.pl, www.e-podroznik.pl,
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym uczestnik projektu dojeżdżał na szkolenie,
  • jeśli samochód nie jest własnością prywatną Uczestnika – umowę użyczenia pojazdu.
 3. w przypadku dojazdu kilku Uczestników jednym samochodem prywatnym:
  •  wniosek rozliczeniowy
  • wydruk (np. print screen) poświadczający cenę biletu ze strony przewoźnika, np. www.rozklad-pkp.pl, www.e-podroznik.pl,
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym uczestnik projektu dojeżdżał na szkolenie,
  • jeśli samochód nie jest własnością prywatną Uczestnika – umowę użyczenia pojazdu,
  • oświadczenia osób wspólnie podróżujących (we wniosku rozliczeniowym).

Zwrot kosztu dojazdu będzie dokonywany po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych dokumentów na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.

Nieczytelne wnioski lub bez wszystkich wymaganych załączników będą zwracane do poprawy lub uzupełnienia.